Renta rodzinna

Renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego:
1) emeryta lub rencisty mającego ustalone prawo do emerytury albo renty rolniczej z ubezpieczenia;
2) ubezpieczonego, który w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskania emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy; przyjmuje się, że był on całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym.

Członkami rodziny uprawnionymi do renty rodzinnej są:
1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności – także w ramach rodziny zastępczej – wnuki, rodzeństwo i inne dzieci,
3) małżonek (wdowa, wdowiec),
4) rodzice
– jeżeli spełniają warunki do uzyskania takiej renty w myśl przepisów emerytalnych.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna renta rodzinna. Jeżeli jednak do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba, renta wynosi 85 % emerytury podstawowej. Renta rodzinna nie może być wyższa od kwoty świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, i nie może być niższa od emerytury podstawowej. Renta rodzinna ulega podziałowi między uprawnionych na równe części, jeżeli:
1) do renty są uprawnione osoby małoletnie, nad którymi opiekę sprawują różne osoby,
2) pełnoletni członek rodziny uprawniony do renty żąda jej podziału,
3) zachodzą inne okoliczności uzasadniające podział renty.