Jednorazowe odszkodowanie krus

Jednorazowe odszkodowanie

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Ustawodawca wymienił enumeratywnie  osoby, które są uważane za członków rodziny. Są to małżonek, dzieci własne  i przysposobione, pasierbowie, wnuki, rodzeństwo spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, rodzice, osoby przysposabiające, macocha, ojczym; jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony przyczyniał się w znacznym stopniu do ich utrzymania albo jeżeli zostało ustalone, wyrokiem sądowym lub ugodą sądową, prawo do alimentów z jego strony.

Stałym uszczerbkiem na zdrowiu jest takie naruszenie sprawności organizmu, które nie rokuje poprawy. Natomiast długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu jest takie uszkodzenie ciała, które uniemożliwia jego sprawne funkcjonowanie przez okres co najmniej 6 miesięcy. Różnicą między stałym a długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu jest fakt, iż w przypadku uszczerbku długotrwałego rokuje się poprawę sprawności organizmu.
Jednorazowa odszkodowanie nie przysługuje jeżeli wypadek, którego następstwem jest stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu został wywołany umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub będąc wstanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu.

Wysokość jednorazowego odszkodowania zgodnie z ustawą ustala się dla ubezpieczonego w wysokości proporcjonalnej do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.