Emerytura rolnicza lub renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy

Emerytura rolnicza lub renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat;
2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 100 kwartałów, z uwzględnieniem art. 20 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Ustawodawca przewidział możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, pod warunkiem spełnienia łącznie przesłanek wymienionych w art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj.:
1) osiągnięcia wieku 55 lat, jeśli ubezpieczony jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną;
2) podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 120 kwartałów;
3) zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.

Emerytura rolnicza (tak samo jak renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy) składa sięz dwóch części: składkowej i uzupełniającej. Jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą to wypłata części uzupełniającej jest zawieszona w całości lub w określonej części (tj. 25% lub 50% tej części). Część składkowa nie ulega zawieszeniu.

Za zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez emeryta lub rencistę uważa się sytuację, gdy ani on ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych lub nie prowadzi działu specjalnego produkcji rolnejw rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Część składkowa wypłacana jest zawsze, gdy rolnik uzyska prawo do świadczeń emerytalno-rentowych, natomiast część uzupełniająca wypłacana jest tylko, w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej jest wymagane jeżeli rolnik ubiega się o wcześniejszą emeryturę. Wynika to z przepisu art. 19   ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który jako jeden z warunków koniecznych do uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury wymienia zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.

Renta rolnicza

Renta rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres, o którym mowa   w ust. 2,
2) jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym,
3) całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w okresach, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1  i 2, lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.
 
Zgodnie z art. 21 ust.2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników warunek podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres uważa się za spełniony, jeżeli okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego ubezpieczonego wynosi co najmniej:
1) 4 kwartały – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała  w wieku do 20 lat,
2) 8 kwartałów – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat,
3) 12 kwartałów – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstaław wieku powyżej 22 lat do 25 lat,
4) 16 kwartałów – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat,
5) 20 kwartałów – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstaław wieku powyżej 30 lat.

Przepis ten nie ma zastosowania jeżeli niezdolność do pracy jest następstwem wypadku przy pracy, czy rolniczej choroby zawodowej. W takich przypadkach ubezpieczonemu przysługuje prawo do renty rolniczej, jeżeli posiada jakikolwiek okres ubezpieczenia, który musi obejmować dzień obejmujący dzień wypadku przy pracy rolniczej lub dzień zachorowania na rolniczą chorobę zawodową.

Ustawodawca zdefiniował pojęcie „osoby całkowicie niezdolnej do pracy”. Zgodnie z nim osoba całkowicie niezdolna do pracy to osoba, który z powodu naruszenia sprawności organizmu utraciła zdolność do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. Całkowita niezdolność do pracy może mieć charakter trwały i okresowy. Z trwałą niezdolnością do pracy mamy do czynienia, gdy ubezpieczony nie rokuje odzyskania zdolności do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, natomiast okresowo niezdolnym do pracy jest ubezpieczony, który rokuje odzyskanie zdolności do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. O tym, czy dana osoba jest niezdolna do pracy orzeka w I instancji lekarz orzecznik KRUS, natomiast w drugiej - komisja lekarska KRUS. Wydanie rozstrzygnięcia w kwestii niezdolności do pracy w II instancji jest następstwem złożenia odwołania przez rolnika od orzeczenia I instancji lub wniesienia zarzutu wadliwości orzeczenia lekarza rzeczoznawcy przez lekarza regionalnego - inspektora ds. orzecznictwa lekarskiego.

Rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się jako rentę stałą, jeżeli całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy w gospodarstwie rolnym jest trwała i nie orzeczono celowości przekwalifikowania zawodowego. W pozostałych przypadkach renta rolnicza  z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jako renta okresowa przez okres wskazany w decyzji Prezesa KRUS lub do czasu objęcia rencisty innym ubezpieczeniem społecznym. Prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, które ustało z powodu ustąpienia całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, podlega przywróceniu, jeżeli w ciągu 18 miesięcy od dnia jego ustania ubezpieczony ponownie stał się całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym. Osobom, które pobierają renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy, przyznaje się z urzędu emeryturę rolniczą w wysokości nie niższej od pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli osoba ta osiągnęła wiek emerytalny, tj. 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn, oraz spełnia warunki określone  w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Prezes KRUS może przyznać emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną rolnikowi lub domownikowi lub członkom rodziny zmarłego rolnika lub domownika, pomimo niespełnienia warunków określonych w ustawie, wskutek szczególnych okoliczności, jeżeli zainteresowana osoba nie ma niezbędnych środków utrzymania i nie może ich uzyskać ze względu na wiek lub stan zdrowia. Świadczenie te przyznaje się w wysokości nieprzekraczającej wysokości odpowiedniego świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Prezes KRUS może również emerytowi lub renciście, któremu na skutek niezaprzestania prowadzenia działalności rolniczej wypłata części uzupełniającej świadczenia została zawieszona w całości, przyznać prawo do wypłaty 50 % tej części na czas określony, jeżeli istnieją szczególne przeszkody w zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej.