Ubezpieczenie społeczne rolników

Rolnik opłaca składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Ubezpieczeniu zgodnie z art. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników podlega rolnik i pracujący z nim domownicy, pod warunkiem spełniania co najmniej jednego z warunków wskazanych w tym przepisie. Rolnikiem jest osoba fizyczna pełnoletnia, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. Z kolei przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje   z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Ubezpieczeniu można podlegać z mocy prawa, jak i na wniosek. Ubezpieczenie z mocy prawa oznacza, że  obowiązek opłacania składek istnieje niezależnie od woli płatnik, nie może on również sam z niego zrezygnować. Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu           i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy  rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1ha przeliczeniowego lub dział specjalny, domownik tego rolnika, jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeniu obowiązkowemu podlega również małżonek rolnika  oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek i domownik nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie mają ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, domownik takiego rolnika,  osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji

Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  małżonek takiej osoby pod warunkiem, że renta strukturalna współfinansowana ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wypłacana jest ze zwiększeniem na tego małżonka. Ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek obejmuje się: innego rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu  i macierzyńskiemu w pełnym zakresie, jeżeli złożono wniosek o objęcie go ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 50 kwartałów, osobę pobierającą rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy jako rentę okresową. Przepisów dotyczących obowiązkowemu i dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu  nie stosuje się do osoby, która podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem osób pobierających rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy jako rentę okresową. Obowiązek opłacenia składki powstaje   z pierwszym dniem kwartału, w którym powstało ubezpieczenie, a ustaje z ostatnim dniem kwartału, w którym ustało ubezpieczenie.

Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek obejmuje się innego rolnika lub domownika, jeżeli działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania, a także osobę, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Jeżeli ustawa przewiduje objęcie ubezpieczeniem na wniosek, z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem może wystąpić zainteresowana osoba lub rolnik, na którego rachunek ta osoba pracuje. Osoba podlegająca ubezpieczeniu na wniosek może w każdym czasie od niego odstąpić. W sytuacji, gdy rolnik podlega ubezpieczeniu dobrowolnie, ustaje ono z chwilą nieopłacenia w terminie składki, chyba że płatnik wystąpił przed upływem terminu płatności   z wnioskiem o jej odroczenie albo nieopłacenie składki w terminie było skutkiem siły wyższej, a więc zdarzenia któremu nie dało się zapobiec, często też przewidzieć. Należy zaznaczyć, że w sytuacji, gdy rolnik lub jego domownik podlegał pełnemu ubezpieczeniu przez co najmniej 3 lata i rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej albo współpracę  przy prowadzeniu takiej działalności, ubezpieczenie społeczne nie ustanie, pod warunkiem spełnienia przez zainteresowanego warunków wymienionych w art. 5a ustawy  o ubezpieczeniu społecznym rolników. W sytuacji, gdy osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej opłaca składkę w podwójnej wysokości. Zgodnie z ustawą za działalność pozarolniczą uważa się działalność gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne zgodnie z ustawą z dnia 2  lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem wspólników spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu. Z kolei  za współpracującego przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się rolnika lub domownika, który w stosunku do prowadzącego tę działalność spełnia kryteria osoby współpracującej, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 37 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłaszać Kasie osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie oraz informować Kasę o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności. Osoba pobierająca świadczenia z ubezpieczenia jest obowiązana, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłaszać Kasie okoliczności mające wpływ na wysokość i prawo pobierania tych świadczeń.

Składki na ubezpieczenie są niepodzielne, czyli nie ma możliwości opłacania ich „częściami”, a ich wysokość nie jest zależna od ilości dni w danym kwartale.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe stanowi 30% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału. Wysokość emerytury podstawowej jest ogłaszana przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Z kolei wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie ustala Rada Rolników. Prezes Kasy ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ustaloną przez Radę Rolników wysokość składki na jeden kwartał lub kilka kolejnych kwartałów co najmniej 14 dni przed pierwszym dniem danego kwartału. Wysokość ta może być ustalona kwotowo  i korygowana w przypadku zmiany wysokości emerytury podstawowej albo za pomocą określonego procentu emerytury podstawowej. Na wniosek Rady Rolników minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia może ustanawiać ulgi w wysokości składki, określając szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania. Składkę należy opłacić najpóźniej w ostatnim dniu pierwszego miesiąca kwartału, tj. I kwartał – 31 stycznia, II kwartał – 30 kwietnia, III kwartał – 31 lipca, IV kwartał – 31 października. Składki należy wpłacać na rachunek właściwej placówki terenowej lub oddziału regionalnego KRUS, za pośrednictwem poczty lub banku. Istnieje możliwość wpłacania przez płatnika częściowych przedpłat na poczet przyszłych składek. Uprawnienie to przysługuje rolnikom o nieregularnym dochodzie, którzy często nie są w stanie jednorazowo opłacić składki. Konsekwencją nieopłacenia składki   w ustawowym terminie jest naliczanie odsetek od kwoty zadłużenia. Odsetki te naliczane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Wysokość odsetek można sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów tj.: http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=144&id=4053.